Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z epidemia koronawirusa.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

  • Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • Dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie  może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielonego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkoleniowych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizatorami zadania będą samorządy powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania potencjalnych wnioskodawców. Wyznaczą one jednostki organizacyjne które będą rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy. W przeważającej większości przypadków będą to: dla powiatów ziemskich – powiatowe centra pomocy rodzinie, a dla miast na prawach powiatu – miejskie ośrodki pomocy społecznej lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

Wnioski o przyznanie  świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatorów programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK