Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Gąsawa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie:
1)  świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 620,00 zł)

 

Termin złożenia wniosku
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Gąsawa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie:
1)  świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 620,00 zł)

 

Termin złożenia wniosku
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.

Zasady przyznawania zasiłku

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia zasiłku szkolnego jest przejściowo trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do usunięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

 

O zasiłek szkolny może ubiegać się:

1. uczeń szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia  kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24. roku życia,

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
1. rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
2. pełnoletni uczniowie,
3. dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków,

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego może być również przyznawane z urzędu.

 

wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie napisany wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa,
2) dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.