Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.


Zgodnie z treścią Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r., poz. 821) w ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc w ramach w/w programu może być udzielona w formie:                                           
1) posiłku,
2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, lub
3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Nieodpłatnie z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 951,00 zł, osoby w rodzinie 771,00 zł.

Jeżeli dochód osoby lub rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie. Warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku reguluje Uchwała nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014 r.

Okres na jaki przyznawana jest pomoc w formie posiłku ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy i możliwości finansowych.