Zasiłek okresowy - przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym ustalona minimalna gwarantowana wysokość tego świadczenia wynosi:
· dla osób samotnych – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym (obecnie 634,00 zł), a faktycznie posiadanym dochodem;
· dla rodziny – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym rodziny (obecnie 514,00 zł na osobę w rodzinie), a faktycznie posiadanym dochodem rodziny.
Zasiłek okresowy jest wypłacany ze środków pochodzących z budżetu państwa.