Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4. świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym.
 
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkole jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższe niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Wysokość stypendium nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 248,00 zł. 
 

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.
 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4. świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym.
 
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkole jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższe niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Wysokość stypendium nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 248,00 zł. 
 

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.
 

Zasady przyznawania stypendium

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ; obecnie wynosi ona 528 zł netto.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

1. uczeń szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia  kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24. roku życia,

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z tym że uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 2.480,00 zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  – osiemnastokrotności kwoty o której mowa wyżej (tj. 2.232,00zł).

 

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
1. rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
2. pełnoletni uczniowie,
3. dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków,

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego może być również przyznawane z urzędu.  

wymagane dokumenty

 

 Wymagane dokumenty:
1.  wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa,
2. zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek zawiera w szczególności:

1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2. miejsce zamieszkania ucznia;
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów.
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
 
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wymienionego powyżej.